Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Obecné zásady podávání žádostí o podporu z JJ

Z důvodu přechodu na digitální podávání žádostí o dar jsou nové formuláře od 1. 3. 2023 již pouze elektronické, vše je uvedeno na této stránce v textu. Žádosti o o půjčky jsou až do odvolání nadále na klasickém papírovém formuláři. Samozřejmě platí povinnost dary vyúčtovat – formuláře najdete zde.

Více o podávání projektů do JJ naleznete zde v záznamu online semináře ze dne 6.3.2023 (seminář zmiňuje i projekty DARP a tak je možné vidět rozdíly v programech).

Účel

Jeronýmova jednota je součástí Českobratrské církve evangelické a jejím posláním je podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov a varhan a to formou darů, nebo půjček. Ve sborech leží starost o budovy a varhany na staršovstvech.

Znamená to v praxi, že prostředky „mohou být použity na úhradu přímých nákladů spojených s údržbou a výstavbou objektů a jejich vybavení, případně na úhradu vedlejších nákladů, tj. nákladů na projektovou dokumentaci, na přípravu žádostí o granty a dotace atd.“

Postup pro dobré podání žádosti

  1. Přesně pojmenujte problém který chcete řešit.
  2. Specifikujte rozsah prací – to je často práce pro odborníka za přispění majitele objektu. Je důležité, aby po začátku prací nedošlo ke zjištění, že je třeba rapidně zvětšit rozsah prací. Někde stačí jen odborné posouzení stavu, jinde je třeba dělat sondy a zjistit, v jakém stavu stavba je.
  3. Odborník posoudí, je-li potřeba provádět výkresovou dokumentaci, žádat o ohlášení stavby nebo jiná povolení.
  4. Přípravu i žádost proveďte pečlivě. Zvlášť v případě zařazení projektu na kandidáta HDL, kulatý stůl, HEKS, nebo GAW velmi rozhoduje o výsledku kvalita žádosti. Dárce musí být přesvědčen, že tento dar má smysl, je potřeba a podporuje církevní práci. V těchto programech tedy nelze žádat na investice do nevyužitých budov nebo na běžnou údržbu budov. Sbor neurčuje z jakých zdrojů JJ chce být uspokojen. O optimálním zdroji rozhoduje Výroční shromáždění na doporučení Ústředního představenstva.
  5. Doložte projektovou dokumentaci (pokud existuje) a fotodokumentaci původního stavu dokumentující řešený problém (cca 2–3 fotky a celkovou fotografii objektu).
  6. Dar může sbor obdržet nejdříve v říjnu po podepsání smlouvy.
  7. O daru i o půjčce sepíše smlouvu s obdarovaným sborem pracovnice Ústřední církevní kanceláře ČCE.

Rozpočet je možné získat od projektanta – to je vhodné při komplikované stavbě – nebo přímo od zhotovitele díla. Pokud dělá rozpočet projektant, definuje tím rozsah prací a je to podklad pro jiné zhotovitele, kteří rozpočet ocení. O ceně říká jen informativní částku. Není ale jasné, že za tuto částku práce někdo provede. To se dá zjistit jen z nabídky zhotovitele. Pokud je k dispozici rozpočet od projektanta, je třeba v něm vymazat ceny (takzvaný slepý rozpočet) a nechat jej ocenit od více (alespoň 3) zhotovitelů. Každý zhotovitel by měl (na přání objednatele-sboru) specifikovat a ocenit i práce, které v rozpočtu chybí (kvůli např. opomenutí projektanta…).

Jak podat žádost o dar?

Žádost o dar podávejte na grantovém portále ČCE v období 1. 3. 2023 – 31. 5. 2023. Z důvodu rozdílného přístupu některých seniorátů prosíme, abyste se vždy před psaním spojili se zástupcem seniorátního představenstva JJ a o termínu se ujistili, zároveň dostanete další detailní informace. Kontakt na zástupce je uveden dole na této stránce. Manuál k přihlášení a vyplnění žádosti je zde.

Vvyplněné formuláře jsou po podání automaticky zaslány seniorátnímu výboru JJ a to s dostatečným předstihem před jednáním seniorátního shromáždění JJ. Toto shromáždění, které se koná obvykle v červnu, menší žádosti uspokojí ze svých zdrojů a doporučí maximálně 2 žádosti Ústřednímu shromáždění k projednání. Seniorátní představenstvo zašle kanceláři JJ při ÚCK doporučené formuláře žádosti s příslušnými vyjádřeními do 30. 6.

Důrazné doporučení: Objem požadovaných prostředků je obvykle mnohem větší, než kolik má JJ k dispozici. Proto většinou nebývá k podpoře zařazen projekt, který žádá o více než 1/3 nákladů. Doporučujeme žádat o:

  • 1/3 z vlastích zdrojů,
  • 1/3 nákladů z necírkevních zdrojů (dotace, granty…),
  • 1/3 ze zdrojů JJ.

Do půl roku po vyčerpání daru je sbor povinen předložit kanceláři JJ při ÚCK vyúčtování daru a zprávu o jeho použití. Tam, kde sbor obdržel dar ze zahraničí, musí doložit i fotodokumentaci se stavem před a po skončení akce. Stručná fotodokumentace je vhodná i u darů tuzemských. 

Jak podat žádost o půjčku z prostředků JJ?

Žádost o půjčku podávejte na formuláři „Žádost o dar/půjčku“, kterou vyřizuje Ústřední představenstvo čtvrtletně (žádosti o půjčku z JJ se podávají v termínech do 30. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.).

Je možné žádat o běžnou půjčku se splatností max. 5 let, popř. o překlenovací půjčku na dar, nebo půjčku na předfinancování grantu se splatností po obdržení grantu. Vyplněnou žádost o půjčku zašle sbor seniorátnímu výboru JJ a pak kanceláři JJ při ÚCK. Žádost musí být kompletně vyplněná a potvrzená, jinak nebude vyřízena.

Postup rozhodování o darech

Pro rozhodování je určující Statut JJ a Pracovní řád JJ.

Kontakt na seniorátní představenstva JJ

Seniorát   email
Brněnský Jaromír Klimek info@umime.cz
Horácký Radek Černý rad.cerny@seznam.cz
Chrudimský Miloš Hübner milos.hubner@tiscali.cz
Jihočeský Jiří Valek valekjiripvt@seznam.cz
Královéhradecký Jaroslav Andrejs andrejsj@seznam.cz
Liberecký Jiří Kotas  kotas.stavko@seznam.cz
Moravskoslezský Pavel Prejda pavelprejda@seznam.cz
Ochranovský Ivana Šlapánková ivasl@email.cz
Poděbradský Pavel Kubíček pavel.k@iol.cz
Poličský Jiří Svoboda kockoc@seznam.cz
Pražský Jakub Šilar jakub.silar@volny.cz
Východomoravský Pavel Dušek ep.duskovi@seznam.cz
Západočeský Josef Beneš jos.ben@seznam.cz
Ústecký Jakub Pavlis jakubpavlis@seznam.cz