Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Hlavní zdroje příjmů Jeronýmovy jednoty

leták - titulní stránka

  • Sbírka Hlavní dar lásky – HDL – o Velikonoční neděli ve všech sborech ČCE
  • Sbírka Jubilejní toleranční dar – JTD
  • Sbírka darů – archová sbírka – SD
  • Část příspěvků státu na činnost ČCE – hradíme z ní náklady spojené s administrací Jeronýmovy jednoty

Termíny celocírkevních sbírek

Hlavní dar lásky (HDL) – sbírka na Velikonoční neděli, odesílá se nejpozději do 1. května. Tato sbírka je určena k podpoře zpravidla jediného, nejvýznamnějšího projektu. V posledních letech je takto podporovaný projekt předkládán církevní veřejnosti k přispění v předstihu – před konáním sbírky. Pro jeho potřebnost a naléhavost je tato sbírka konána o Velikonoční neděli ve všech sborech ČCE. Dosahuje výše cca 800 000,- Kč.

Jubilejní toleranční dar (JTD) – dar se sbírá v druhé polovině října. Odesílá se do 30. listopadu. Sbírku konáme každoročně k výročí vydání Tolerančního patentu (1781) a je určena fondu, který poskytuje sborům bezúročné půjčky na stavební účely. Tento fond byl založen v roce 1930 a až doposud svoje poslání naplňuje. Ročně jsou poskytnuty bezúročné půjčky někdy až dvaceti farním sborům v celkové výši cca 7 mil. Kč.

Sbírka darů (SD) archová sbírka probíhá od 1. května do 31. května. Výtěžek sbírky je třeba nahlásit do 31. května a odeslat ji do 15. června na příslušný seniorát. Sbírka darů je konána průběžně od počátku roku do června. Původně byla konána při návštěvách, dům od domu, proto nesla název sbírka domovní. Tato zvyklost je dnes zachována jen v nemnoha, převážně venkovských, sborech. Jednu třetinu prostředků shromážděných v seniorátu rozdělí seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty – konané v červnu – mezi žádající sbory v seniorátu. Toto shromáždění také doporučuje maximálně dvě žádosti celocírkevnímu Výročnímu shromáždění. Dvě třetiny finančních prostředků této sbírky jsou rozděleny na celocírkevním Výročním shromáždění Jeronýmovy jednoty konaném v polovině září.

Je třeba upozornit, že množství vybraných prostředků zdaleka nestačí na potřeby oprav ve sborech. V době více jak třicet let po změně politického systému hodlají naši přátelé z Německa a Švýcarska, kteří nám velmi pomáhají, změnit cíl podpory. O své sbory se musíme pečlivěji a obětavěji starat.