Stavíme církev od podlahy.

Obnovujeme kostely a modlitebny.

Oživujeme stavby pro setkávání.

Informace z ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty 2018

12. října 2018

Informace z ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty 2018

Vážené sestry, vážení bratři,

každým rokem v polovině září se koná zasedání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty. Letos proběhlo ve dnech 7. – 8. září ve farním sboru v Čáslavi. Na tomto zasedání se zejména posuzují došlé žádosti o dary farních sborů. K rozdělení mezi žadatele je určena finanční částka tvořící 2/3 ze sbírky darů (SD), kterou farní sbory každoročně zasílají na příslušný seniorát, k ní se připočítává příspěvek na činnost 2019. Zbývající 1/3 SD rozdělují seniorátní shromáždění JJ na pokrytí žádostí v rámci seniorátu.

S vděčností Vám podáváme zprávu o výsledku tohoto jednání. Byly projednány žádosti o dary 26 farních sborů. Finanční částka k rozdělení činila 4.439.649 Kč, skládá se z následujících částek: 2.214.197 Kč (2/3 SD ponížená o 165.000 Kč na činnost kanceláře JJ) +  1.218.500 Kč (příspěvek na opravy a údržbu církevního majetku z MK pro r. 2019) + 260.952 Kč (nerozdělený příspěvek z MK z r. 2017) + 746.000 Kč, tj. cca 30.000 EUR (očekávaná pomoc z GAW – Projektkatalog GAW 2019).

Za vykonání sbírky darů Vám všem srdečně děkujeme. Po důkladném zvážení všech žádostí udělilo ústřední shromážděn JJ dary 18 sborům.

Hlavní dar lásky roku 2019 byl určen pro FS v Bošíně na opravu střechy kostela a fary.

Ústřední shromáždění JJ doporučilo na dar z Projektkatalogu GAW 2020 FS v Krouně (rekonstrukce střešního pláště na objektu ve Skutči – Tomáškův dům) a FS v Hodslavicích (rekonstrukce kostela).

Stále platí, že velké projekty by měly sbory plánovat nejméně 2-3 roky dopředu, aby se mohly najít a seskládat zdroje financování. Dále žádáme sbory, aby vždy v žádosti uvedly, kdy se skutečně bude stavební akce provádět (měsíc, rok), protože je velmi důležité při rozhodování určit, z jakých zdrojů je možné poskytnout dar. Sbory při hledání zdrojů financování se v mnohých případech nejdříve obracejí na Jeronýmovu jednotu, která má omezené prostředky, proto je potřeba hledat zdroje někde jinde, mimo církev, z různých dotačních programů např. od obce nebo města, MK ČR, fondů EU apod. Je možné obrátit se na ÚCK, oddělení fundraisingu, ses. Zitu Nidlovou, která má na starosti dotační programy. Jeronýmova jednota pak může poskytnout půjčku na předfinancování dotace nebo poskytnout půjčku překlenovací na pomoc při získávání dotací.

Letošní dosažená sbírka darů spolu s dalšími zdroji zdaleka nestačila pokrýt všechny žádosti (na pokrytí všech žádostí chyběly 3 mil. Kč). I sbírka darů u některých sborů se snížila, je potřeba, aby sbory více působily na obětavost členů, a hlavně jim zdůraznily, proč je tato sbírka důležitá. Jde především na opravy, rekonstrukce církevních budov (far, sborových domů, kostelů aj. církevních zřízení), jejichž oprav přibývá, a jejich ceny jsou stále vyšší.

Členové ÚS JJ hodnotili každý sbor individuálně a to podle potřebnosti a naléhavosti. 13 žádostí bylo plně pokryto, 8 žádostí se krátilo a 5 sborům dar nebyl udělen. Stále platí a je nutné, aby delegáti jednotlivých seniorátů byli co nejlépe informováni o projektech daného seniorátu a mělo by být pro ně samozřejmostí, že se jednání ústředního shromáždění účastní.

U žádostí o dary na splátku půjčky ÚS JJ schválí ve většině případů dar do výše roční splátky, nikoliv celého dluhu.

Pokud sbor žádající o dar potřebuje prostředky dříve, aby mohl zahájit stavbu, je možné požádat o překlenovací půjčku ve výši žádaného daru, např. z Projektkatalogu GAW nebo z Kulatého stolu. V případě přidělení daru bude částka daru použita na úhradu této půjčky, příp. zůstatek přejde v půjčku běžnou a bude na něj sjednán splátkový kalendář.

Příští zasedání ÚS JJ se bude konat ve dnech 13. – 14. září 2019, hostitelem bude Farní sbor ve Valašském Meziříčí.

Upozornění pro farní sbory a senioráty k vyplnění a zasílání žádostí a výročních zpráv.

Žádáme, abyste při vyplňování žádostí a výročních zpráv věnovali zvýšenou pozornost správnosti a úplnosti uváděných údajů a dbali, aby jak žádosti, tak i výroční zprávy (do 30. 6. b.r.) byly zasílány včas a s vyplněnými všemi náležitostmi a přílohami.

Do žádostí o dar nebo půjčku je třeba uvádět hodnoty odpovídající skutečnosti, aby nedocházelo ke zkreslení hospodaření sboru, vyplňovat všechny údaje, které jsou rozhodující pro určení výše daru nebo půjčky, doložit výkaz hospodaření za poslední rok a jiné potřebné přílohy (např. projektová dokumentace, popis stavební akce, položkový rozpočet nákladů atd., vyjma žádostí na splátku dluhu). Nedostatečně nebo chybně vyplněné žádosti bez příloh by neměl dál postoupit seniorát, pokud si je farní sbory neopraví a nedoplní.

Na závěr připomínáme, že žádost o dar/půjčku se podává na předepsaném tiskopise, který je dostupný také v elektronické podobě na webových stránkách ČCE (www.e-cirkev.cz, Jeronýmova jednota)  a to zásadně přes příslušné seniorátní představenstvo JJ.

Nadále platí, že žádosti o dar s předepsanými přílohami je nutné podat s patřičným časovým předstihem tak, aby při postoupení do ústředí došla žádost do kanceláře JJ nejpozději do 30. června b.r. K tomuto datu se také odesílají seniorátní výroční zprávy.

 Dále na webových stránkách e-cirkev naleznete formuláře vyúčtování daru.

 

Se srdečným pozdravem

Václav Hurt, předseda ústředního představenstva JJ

Hana Kurešová, referentka kanceláře JJ